Política de Privacitat

Aquesta web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d'ara endavant, RGPD),

Responsable de la web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'indiquen les dades d'informació general de la web:

Com s'obenten les dades

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del Prestador per realitzar les següents finalitats:

Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la web.

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.


Les dades que es sol·liciten a través del web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a l'prestador, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal al c /. Comte d'Urgell, 66, 2on. 3er, 08011, Barcelona, ​​o al correu electrònic: correoweb@josemariapou.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador. Si rep els esmentats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que el prestador no realitza pràctiques de SPAM.

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consintiendo el tractament dels mateixos per part de Josep Maria Pou Serra en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privacitat

El prestador es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina les modificacions introduïdes amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.