Finals dels 50 i primers anys 60: Universitat Laboral de Tarragona. Teatre amateur. Teatre universitari. Teatre independent. Tímides passes a la ràdio, la seva primera vocació.